Röster om Hållbart Helsingborg

”Sektorsöverskridande samverkansplattform som utmanar”

Jenny Nyström

Jenny Nyström arbetar som verksamhetsutvecklare på Sensus och är en del av Hållbart Helsingborgs planerings- och kärnteam. Hon var tidigare med utifrån sitt arbete på Sopact – en innovationsfrämjande verksamhet vid Lunds universitet och Campus Helsingborg.  

Vad har Hållbart Helsingborg inneburit för dig? 

Det har framförallt inneburit att jag tränats i det som oftast kallas för ”att ha tillit till processen” – något som måste upplevas genom praktiskt görande. Det har dessutom varit en extra utmaning då det har gjorts i en samskapande miljö, vilket kan vara en utmaning i sig, och därför extra spännande att utforska parallellt.  

Varför har det varit viktigt? 

De komplexa samhällsutmaningar som vi idag står inför kräver andra arbetssätt än de stuprörssystem som vi är vana vid, och där ett utforskande i en samskapande miljö blir alltmer viktiga ingredienser för att närma sig lösningar. En plats som faciliterar denna typ av samtal och möjliggör ett testtänkande i grupp, där olika perspektiv och sammanhang kan mötas, ser jag som en central del i arbetet framöver. 

Dragana Curovic

Dragana Curovic jobbar som social utvecklare på Helsingborgshem. Hon är en av dem som varit med i Hållbart Helsingborg mer eller mindre från början. När Helsingborgshem tillfrågades om de ville vara med och samskapa i Hållbart Helsingborg blev Dragana medlem i kärnteamet.

Hur kom ni att bli en del av Hållbart Helsingborg?

Helsingborgshem är en stor aktör i Helsingborg och nästan var fjärde helsingborgare bor i våra lokaler. Därför känner vi ett stort ansvar att bidra till samhällsnyttan. Samskapandet mellan Helsingborgshem, den offentliga sektorn, det civila samhället och näringslivet bör tas på allvar och det ses som en naturlig del i vår verksamhet.

Vi har under lång tid arbetat med de mjuka frågorna och social hållbarhet, men som ensam aktör blir effekten inte långvarig utan då krävs det samverkan och att alla bidrar med sin del. Det är i detta som Hållbart Helsingborg kommer in. 

Varför ska man samskapa i Hållbart Helsingborg?

För mig har det varit personligt utvecklande att vara med. Teoretisk kunskap har lagts till det jag redan jobbar med och jag har kunnat fördjupa samarbetet med många personer. Det har varit både berikande och effektivt att vara en del av Hållbart Helsingborg. För min organisation, Helsingborgshem, har det fungerat som ett verktyg för att möta och samverka med andra än man gjort tidigare. Vi kan nå nya konsensus, hitta nya vägar och arbeta på samma våglängd i de olika organisationerna som verkar i Helsingborg.

Utmaningar och lärdomar

Alla organisationer har olika mål och prioriteringar och en utmaning är att hitta den gemensamma nämnaren, en gemensam väg där man kan mötas och samverka. Hållbart Helsingborg består av oss alla och vi måste utvecklas tillsammans för att bli effektivare. Desto mer vi jobbar tillsammans desto mer samspelta blir vi och det blir lättare att hitta varandra och lägga fokus där det verkligen behövs.

Hur ser framtiden ut för Hållbart Helsingborg?

Vi är nu på en nivå där vi inte får fastna i samtalen. Vi behöver utvecklas och bli bättre på att involvera nya samtidigt som vi inte ska tappa de som redan hittat hit. Vi behöver omsätta våra teorier i praktiken och göra dem till operativa handlingar i verkligheten.

”Abstrakt, givande och utvecklande!”

”Öppet, hjälpsamt, framtid!”

Ola Jacobsson

Ola Jacobsson jobbar i staben för kulturförvaltningen i Helsingborgs stad. Han är strateg inom kultur för barn och unga samt nationella minoriteter.

Det senaste året har jag jobbat med att ta fram en plan åt kulturnämnden kring kultur för målgruppen barn och unga i Helsingborg. Här har jag haft mest glädje av Hållbart Helsingborg där det har fungerat som en uppkoppling mot andra förvaltningar, och i viss mån civilsamhället. Det har gett mig perspektiv och relationer att bygga vidare på. Jag fick rådet av min föregångare att ansluta mig till och hålla koll på vad Hållbart Helsingborg gör och det har gett mig mycket.

Varför ska man samskapa i Hållbart Helsingborg?

Kulturförvaltningen i sig har inte fattat något beslut om att vara en del i Hållbart Helsingborg så det är upp till var och en hur involverad man vill vara. Men jag har tidigare bra erfarenhet från andra samskapande organisationer och känner att det ökar inkluderingen. Man kan hjälpa varandra och får ett bättre resultat kring de gemensamma utmaningar vi ställs inför. Vi jobbar mot kommuninvånarnas behov och samskapandet är en styrka i detta.

För mig har det varit ett bra stöd i arbetet, det har hjälpt mig utföra mitt uppdrag, kultur för barn och unga. Det har även stärkt kulturförvaltningen då den metodik, det arbetssätt och synsätt som finns kring samskapande kan tillämpas utanför Hållbart Helsingborg. Helsingborgs stad är bra på samarbete och man vill arbeta över gränserna och ta hjälp av varandra, det finns mycket gemensam potential. En samverkansplattform som denna gör det lättare för oss att leverera bättre lösningar på sikt.

Utmaningar och lärdomar

En utmaning kan vara att man sätter igång diskussioner och skapa förväntningar på att det ska fortsätta men man vet inte vem som har mandat att gå vidare med specifika saker. Utmaningen ligger i att ta det vidare, att gå från samtalet, förankra och fatta beslut så vi kommer vidare. Det är upp till var och en att fortsätta dialogen och relationen utanför Hållbart Helsingborg.

Något jag tagit med mig och använt från verkstäderna är dialogformatet. Man behöver inte alltid samarbeta med andra men samtalen har gett mig nya verktyg som höjt kvalitet på mitt eget arbete. Men en sådan plattform behövs för att hitta varandra och de gemensamma utmaningar vi behöver lösa tillsammans. Det känns som att Hållbart Helsingborg ger oss större chans att tidigt se dessa utmaningarna. Jag har även fått veta mycket, fått mycket kunskap, som har hjälpt mig vidare i mitt arbete.

Hur ser framtiden ut för Hållbart Helsingborg?

En fråga jag ställer mig själv är hur man kan hålla engagemanget uppe? Hur kan man se till att det inte är samma samtal som förs gång på gång så att man som enskild deltagare inte känner att man redan hört allt.

Sanna Melling

Sanna Melling jobbar på forsknings- och utvecklingsenheten FoU i Helsingborgs stad och har under de senaste åren jobbat med projektet “Den utforskande staden” som når sin kulmen i fem labb under H22 City Expo.

Jag är en del av kärnteamet och kom i kontakt med Hållbart Helsingborg dels genom en kollega och dels genom projektet Invånarlabbet. Jag tyckte att det verkade bra att vara med och det visade sig vara väldigt utvecklande. När jag fick frågan om att blir en del av kärnteamet tackade jag genast ja.

Varför ska man vara en del i Hållbart Helsingborg?

För mig egen del har det varit ett bra verktyg för omvärldsbevakning. Jag har varit med och lyssnat och på så sätt fått insikter kring behoven för både civil och kommunal verksamhet.

Vi vill få in forskningen i vår verksamhet och då behövs en plattform som denna.

 För min egen del känns det som att jag får bra förståelse för vad som händer i staden. Helsingborg är en stor kommun med många förvaltningar, projekt och medarbetare och Hållbart Helsingborg har gett mig en snabb övergripande förståelse för kommunen och civilsamhället. För forsknings- och utvecklingsenhetens del hjälper det oss att se vad akademin kan bidra med. Det gör att vi kan ligga steget före då vi tidigt kan snappa upp vad som händer och vilka potentiella hinder som kan komma i vägen.

Hållbart Helsingborg har haft många intressanta lärtillfällen vilket bidrar till kompetensutveckling både inom och utanför staden. De har även haft längre kurser och samarbeten med exempelvis Sensus där de haft flera lärtillfällen på temat systemtänk. Det ger ett annat sätt att se helheten kring ett projekt vilket är till stor nytta för Helsingborg som stad.

Utmaningar och lärdomar

För min del har det varit svårt att hitta tiden, med det är ett exceptionellt läge med H22 som upptar så mycket av min tid. Jag har inte kunnat vara med och bidra med så mycket som jag hade velat. Annars är det lätt att hitta tid för något som ger så mycket som Hållbart Helsingborg.

En av de saker jag lärt mig under min tid med Hållbart Helsingborg är tålamod. Förmågan att inte bara rusa iväg med lösningar som kanske inte är optimala utan att stanna kvar i ett problem, undersöka lösningar och diskutera. När det är många inblandade i ett projekt behöver man kunna gör det.

Hur ser du på Hållbart Helsingborgs framtid?

Ljus! Jag tror att alla samhällsaktörer behöver förändras för att möta de behov som finns och de utmaningar vi står inför. Då krävs det en samskapande plattform som Hållbart Helsingborg som kan hjälpa till med till exempel processledning och att hålla förändringsarbetet vid liv. Hållbart Helsingborg är helt enkelt en plattform man vill bjuda in till då så många kan ha så mycket nytta av den. 

”Nyfikenhet, förändring, utbyte!”