PROTOTYPER

Vi har valt att kalla de operativa processer vi har för att ta oss an samhällsutmaningar för prototyper. Dessa testar vi tillsammans samtidigt som vi verkar genom do no harm och de principer vi valt att jobba tillsammans genom. Alltid med behoven i fokus och vad de vi vill nå säger till oss.

AKTIVA PROTOTYPER

SEGREGATION

Med stöd av DELMOS arbetar vi sedan sommaren 2020 för att möta och motverka segregation i en långsiktig och samskapande process med ett stort antal aktörer i staden. Arbetet möjliggörs tack vare vår samordningsgrupp som består av representanter från Helsingborgs stad, Sensus studieförbund och Helsingborgshem. 

Var tredje vecka möts vi brett på mötesplats segregation – du ser nästa i vår kalender! Vi har en rad olika arbetsgrupper igång inom denna process. Vill du veta mer? Mejla gärna joel@hallbarthelsingborg.se

Problemlösarträffar och processledning

I Hållbart Helsingborgs nätverk har det efterfrågats sammanhang där vi enkelt kan lyfta in utmaningar vi har och tillsammans skapa lösningar för dessa. Vi har ambitionen att utveckla två format:

Ett där vi kan lyssna in i en bred dialog kring hur utmaningarna faktiskt ser ut och ett där vi tillsammans kan testa lösningar. Kopplat till denna prototyp ser vi också behovet av att bygga kapacitet att processleda, både dessa samtal och andra prototyper. Tanken är att hitta en roll med en verktygslåda kopplad till den, som vi sedan kan erbjuda alla som vill ta ansvar och bidra till utvecklingen av Hållbart Helsingborg.

Work in progress

FÖRENINGSLIV

Forskning, statistik och föreningslivet säger alla samma sak; färre föreningar och färre i föreningar. Denna trend var tydlig redan innan pandemin men har självklart stärkts. Det finns många oroande trender som gör detta till en ödesfråga för vårt framtida välfärdssamhälle. Vi samskapar brett kring orsaker och behov och kommer i dialog med de det berör försöka bidra till att stärka och stötta vårt fantastiska föreningsliv.

Arbetet pågår just nu inom olika arbetsgrupper och på mötesplats Hållbart Helsingborg – du ser när i vår kalender! Vill du veta mer? Mejla gärna terese@hallbarthelsingborg.se

MÖTESPLATSER

Vilka mötesplatser behövs för framtiden? Många vi möter och aktörerna inom Hållbart Helsingborg vittnar om utanförskap, psykisk ohälsa, ofrivillig ensamhet, färre i engagemang och aktiviteter – för att nämna några mycket oroande samhällsutmaningar. Hur kan vi skapa mening, delaktighet och inflytande och skapa digitala och fysiska rum i vår stad som på riktigt är till ”för alla”?

Arbetet pågår just nu inom olika arbetsgrupper och på mötesplats Hållbart Helsingborg – du ser när i vår kalender! Vill du veta mer? Mejla gärna terese@hallbarthelsingborg.se

VÄRDEKEDJOR FÖR EN HÅLLBAR LIVSSTIL

Prototypen undersöker hur vi kan bygga värdekedjor för alla individer att kunna ta sig från en ohållbar till en hållbar livssituation. Hur kan organisationer över sektorsgränser fungera tillsammans så vägarna blir smidigare och vilka modeller och verktyg behöver vi då i organisationerna för att skapa dessa förutsättningar?

VÄRDESKAPANDE

I samverkan skapas värde och effekter som vi har svårt att påvisa genom våra vanliga uppföljningssystem. Denna prototyp undersöker metoder och verktyg i samverkan för att vi ska kunna följa de värden vi skapar, för individen, organisationen och samhället.