Vi är

Ett nätverk av aktörer

Hållbart Helsingborg är summan av vad vi alla lägger in tillsammans. Vi är alla vi som vill och kan bidra till en rörelse och ett samskapande för en hållbar utveckling. I detta skapar vi delaktighet på lika villkor och inkludering för ett Helsingborg där jag kan bli mitt bästa jag och där hela staden är till för alla.

En plats i mellanrummet

Samhällets snabba utveckling gör att det uppstår nya behov men också nya möjligheter som vi ser att våra befintliga system inte är rustade för att hantera. Vi tror inte att en enskild aktör har resurserna att ensam ta sig an de utmaningar och behov som finns, och som kommer att finnas, utan det krävs en gemensam insats för att möta de komplexa samhällsutmaningarna. Vi behöver en plattform i mellanrummet för att samskapa, bygga kunskap och lära av varandra där vi testtänker och testgör för att hitta nya lösningar. 

Det långa samtalet

Det går inte att planera sig fram till lösningar för komplexa samhällsutmaningar. Vi måste ha ett annat samtal som fördjupar och ökar förståelsen av vår gemensamma verklighet. Hållbart Helsingborg möjliggör och skapar förutsättningar för detta, och genom metoder och verktyg för samskapande banar vi väg för en hållbar stad.