Så här arbetar vi för att motverka segregation

Sedan september 2020 har vi jobbat med en process där vi medskapande vill ta oss an den komplexa frågan att motverka segregation. Vi har genomfört sammanlagt sju workshops för att skapa bred samverkan över sektorsgränser för att förstå utmaningen, lära oss nya arbetssätt och hitta angreppssätt genom systemteoretiska perspektiv.

Öppen process där alla är välkomna

Komplexa utmaningar har en speciell karaktär. Det är inte självklart vad som påverkar vad och det finns ingen enskild lösning som går att planera sig fram till. Det gäller att hitta en bra form för att se till så att så många människor som möjligt är med i samtalen om hur vi ska agera tillsammans. Vi har genom en öppen process, där alla är välkomna, jobbat fram en struktur där vi kan agera tillsammans i.

Test kring barn och ungas skyddsfaktorer

Den första testen vi gör tillsammans är att se hur vi tillsammans kan samla, stärka och utveckla skyddsfaktorer kring barn och unga. Ett underlag från Länsstyrelsen Skåne https://www.lansstyrelsen.se/skane/samhalle/social-hallbarhet/trygga-och-goda-uppvaxtvillkor.html har hjälpt oss att tillsammans förstå det övergripande perspektivet om risk- och skyddsfaktorer.

Två kluster – en strategi – tre nivåer

Vad vi sedan gjort är att diskutera fram det geografiska sammanhanget som vi vill agera tillsammans inom. Vi såg då att det fanns ett kluster av stadsområden i norr som var intressant (Drottninghög, Fredriksdal och Dalhem) och ett i söder (Högaborg, Närlunda, Söder och Planteringen). När vi sedan hittade områdena att jobba i byggde vi en strategi som gör att vi kan agera på tre nivåer:

  • den första handlar om vilka behov vi kan se hos barn och unga genom statistiska underlag och genom direkta samtal
  • den andra nivån handlar om att bygga och stärka ett nätverk av aktörer att genom samverkan kunna agera på dessa behov genom nya arbetssätt
  • den tredje nivån är att samlat kunna lyfta det vi lär oss och de resultat vi skapar till beslutsfattare.

Just nu! Koppla insatser till teman.
Där vi nu är i processen är att se på insatser kopplat till fyra teman:

  • Närområde: hur kan vi skapa trygga närområde, minskad omflyttning och minskad trångboddhet?
  • Föräldrar: Vilka insatser kan vi tillsammans göra för att stärka föräldrar i sin föräldraroll och livssituation?
  • Skola: Hur kan skolan vara en arena att samlas kring och koppla mervärden till utifrån andra delar av barnets liv såsom hemförhållande, fritidsaktiviteter och kamrater?
  • Individ och kamrater: Kan vi hitta nya sätt att följa data om ungas uppväxtvillkor tillsammans med unga? Hur bidrar vi till att stärka strukturer för barn och ungas delaktighet?

Ett ekosystem för större effekt

Tanken är att vi vill bygga ett ekosystem av olika insatser, befintliga och nya, för att koppla ihop och stärka insatser för att skapa större effekt av det vi gör. Genom detta angreppssätt kan vi öka vår förmåga och våra resultat i en högst komplex samhällsutmaning.

Vill du vara med?

Låter detta intressant? Hör gärna av dig till Joel eller anmäl dig till vår kommande verkstad den 19 maj mellan klockan 13.00 och 15.00 på zoom.

HÅLLBART HELSINGBORG

Vill du vara med i vårt arbete för ett hållbart Helsingborg? Har du några förslag eller funderingar? Kontakta oss på hej@hallbarthelsingborg.se